Otwarcie ofert rezygnacja z obowiązku publicznegoOtwarcie ofert - rezygnacja z obowiązku publicznego otwarcia i nowe Prawo zamówień publicznych - istotne przemiany w obszarze czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów oraz trybów. Jestem specjalistą w zakresie zagadnień dotyczących zamówień publicznych realizowanych przy współfinansowaniu środków UE. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze przemiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, wprowadzenia obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań, wprowadzenia do ustawy normy efektywności, uproszczenia warunków udziału w postępowaniu, ograniczenia i doprecyzowania przesłanek wykluczenia, stworzenia odrębnych trybów udzielania zamówień powyżej progów unijnych. Dużo modyfikacji dotyczy zarówno przepisów regulujących zawieranie umów. Do istotnych zaliczyć należy: wyznaczenie zasad kształtowania umów, wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych, określenie obowiązkowych postanowień umownych, wprowadzenie oryginalnych zasad waloryzacji wynagrodzenia, wprowadzenie obowiązku ewaluacji realizacji umowy, zniesienie odpowiedzialności solidarnej wykonawców to znaczy też wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek innymi słowy częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy. Zmiany ujmują te zagadnienia, których poznanie ważne jest uprzednio dziś, iżby na dalszych etapach zaznajamiania się z nowym Prawem zamówień publicznych, wiedzieć na jakie obszary trzeba zwrócić szczególną uwagę. Szczególnie, że nowy regulacja liczy z okładem 600 artykułów i właściwie łatwo jest przeoczyć istotne modyfikacje. Zmiany adresowane są do wszystkich osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, otóż do kierowników jednostek, osób zasiadających w komisjach przetargowych dodatkowo osób do jakiej kwoty nowe prawo zamówień publicznych 2020 z wolnej ręki odpowiedzialnych za ich stronę finansową. Opiszemy Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne. Plany postępowań, w tym obowiązek ich aktualizacji. Analiza potrzeb zamawiającego. Szacowanie wartości zamówienia wg zmienionych reguł. Zmiany w zakresie określenia momentu wszczęcia postępowania dodatkowo publikacji i zmiany ogłoszeń w tym nowe obowiązki ogłoszeniowe w zamówieniach do 130 000 złotych wyłączonych spod obowiązku stosowania ustawy. Zamówienia w procedurze krajowej o wartości mniejszej od progów unijnych - nowy tzw. od jakiej kwoty nowe prawo zamówień publicznych 2020 tryb podstawowy. Trzy warianty postępowań - bez negocjacji. Trzy warianty postępowań - z możliwością negocjacji. Trzy warianty postępowań - z obowiązkiem negocjacji. Podmiotowe środki dowodowe - możliwość innymi słowy obowiązek ich składania również termin. Termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne. Zmiany w ramach oceny podmiotowej wykonawców dokonywanej przez zamawiającego. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienia. Ograniczenia w przesłankach wykluczenia wykonawcy. Podmiotowe środki dowodowe w zamówieniach publicznych. Uzupełnianie i wyjaśnianie podmiotowych środków dowodowych. Zakres zmian dotyczących składania ofert na zamówienia. Forma oferty w postępowaniach o wartości mniejszej od progów unijnych oraz od progów unijnych. Zakres odstępstwa od wymogu użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Nowe terminy związania ofertą. Fakultatywność żądania wadium i nowe reguły zwrotu wadium. Otwarcie ofert - rezygnacja z obowiązku publicznego otwarcia. Nowe przesłanki odrzucenia oferty. Umowy o zamówienie publiczne. Określenie w ustawie zasad kształtowania umowy oraz jej obowiązkowych postanowień. Nowe wymagania w obszarze obligatoryjnych klauzul waloryzacyjnych. Raport z realizacji zamówienia. Postanowienia dotyczące podwykonawstwa. Przykłady dokumentów pomocnych w realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Komentarze: 1


noavatar.png
Jowita Felicyto 2020-06-02

Dzięki za każdy inny doskonały post. Gdzie indziej może po prostu ktoś uzyskać takie informacje w takim idealnym podejściu do pisania? W przyszłym tygodniu mam prezentację i szukam takich informacji.

Najnowsze artykuły:

Top