Fundacje nowoczesne systemy zarządzania FunkcjonowanieFundacje nowoczesne systemy zarządzania. Funkcjonowanie i opodatkowanie fundacji i stowarzyszeń Artykuł o fundacjach i stowarzyszeniach Wszechnicy Pod. stanowi omówienie pod kątem prawnym, podatkowym i rachunkowym problematyki funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń. Przede wszystkim ujęto tutaj elementarne normy i procedury zakładania fundacji i stowarzyszeń wraz z określeniem praktycznych elementów przedmiotowej tematyki, w tym określenie możliwości fundacji i stowarzyszeń w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej. Dalsza kwant opracowania obejmuje peryfraza zasad polityki rachunkowości, obowiązków sprawozdawczych dodatkowo poraktyczne ujęcie schematów księgowania, w tym przykładowy plan kont. Ponadto załączone pozostały przykładowe wzory dokumentów i aktów zewnętrznych Oświadczenie w sprawie uregulowania płatności (ulga na złe długi) w PIT i PPE wykorzystywanych w fundacjach i stowarzyszeniach (np.akty ustanawiajace, statut, uchwały organów wewnętyrznych, protokoły posiedzeń). Fundacje i stowarzyszenia Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną Niniejsza publikacja została przygotowana celem zaprezentowania przeróżnych aspektów funkcjonowania trzeciego sektora (stowarzyszeń i fundacji) w kontekście współpracy z instytucjami publicznymi działającymi na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Współpraca taka jest coraz częściej podejmowana nie tylko na obszarze realizacji obowiązków nałożonych ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, natomiast tak jak podczas rozwiązywania palących problemów społecznych występujących na terenie działania instytucji i organizacji, podnoszenia standardów pracy, rozwoju infrastruktury, wzajemnej wymiany doświadczeń, lub też realizacji partnerskich inicjatyw o skali międzynarodowej. Drugie wydanie tej artykułu o fundacjach i stowarzyszeniach zostało uaktualnione o przepisy prawne, jakie weszły w życie od czasu pierwszego wydania także uzupełnione o nowe projekty ustaw i rozporządzeń dotyczących trzeciego sektora, które będą obowiązywały organizacje pozarządowe w niedalekiej przyszłości. Na łamach lekturze opisujemy m.in. nowe ustalenia legislacyjne dotyczące sprawozdawczości merytorycznej z aktywności organizacji pożytku publicznego, przepisy regulujące sposób organizowania zbiórek publicznych, znowelizowane reguły prowadzenia kampanii 1% także planowane zmiany w ustawie o stowarzyszeniach. Od 2014 roku organizacje pożytku publicznego obowiązują nowe reguły sprawozdawczości merytorycznej. W zależności od wysokości osiąganego przychodu w Informacja – wpływ ulgi prorodzinnej na świadczenia rodzinne danym roku, organizacje pożytku publicznego składają roczne sprawozdanie merytoryczne albo roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności. Sprawozdanie uproszczone dotyczy organizacji, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdania osiągnęły przychód do 100 tys. zł włącznie.

Najnowsze artykuły:

Top