Nowelizacja KSH Obowiązki podmiotu prowadzącego rejestrNowelizacja KSH Obowiązki podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za brak wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a także za brak prowadzenia rejestru akcjonariuszy innymi słowy nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają także grzywnie, karze ograniczenia wolności względnie pozbawienia wolności do 6 miesięcy, jeżeli dopuszczą do wydania poprzez spółkę od dnia wejścia w życie artykułów dokumentów na akcje, warranty subskrypcyjne, świadectwa użytkowe, świadectwa założycielskie, innymi słowy na inne tytuły uczestnictwa w dochodach lub w podziale majątku spółki. Rok 2020 r. stawia szczególne wyzwanie przed spółkami akcyjnymi i komandytowo-akcyjnymi – obowiązkową dematerializację akcji. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy będą musieli pożegnać papierowe akcje imienne i na okaziciela. Zamiast tego pojawi się obowiązek ich ujawniania w elektronicznych rejestrach. Ustawodawca chce bowiem, by wszystkie powyższe podmioty utworzyły rejestry akcjonariuszy, w jakich będą ujawniane akcje rejestrowe i prawa z nimi związane. Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych dodatkowo niektórych innych ustaw z 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) dokonała radykalnej przemiany Kodeksu spółek handlowych nakładając na wszystkie spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne obowiązek wdrożenia i zlecenia prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy spółki Obowiązki podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy zewnętrznemu, licencjonowanemu podmiotowi. Rejestry muszą być gotowe 1 marca 2021 r., przecież wcześniej od 1 stycznia 2020 r. – spółki powinny posiadać stronę www przeznaczoną do obsługi walnych zgromadzeń akcjonariuszy, natomiast do 30 września 2020 r. spółka jest zobowiązana wykonać pierwsze wezwanie do zwrotu dokumentów z akcji. Z dniem 1 marca 2021 r. wszystkie akcje z mocy prawa utracą swoją ważność, a akcjonariuszami będą osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy albo zapisane w KDPW. Kolejna istotna data dla udziałowców to 1 marca 2026 r., kiedy to nastąpi utrata ochrony praw członkowskich poprzez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały zdematerializowane.

Najnowsze artykuły:

Top