dochody z tytułu zadań zleconych problem na stykudochody z tytułu zadań zleconych problem na styku OPS i urzędu. W części wspólnej omówimy najważniejsze zmiany w ustawie o finansach publicznych i w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy (dotyczące klasyfikacji budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, zasad rachunkowości, WPF-u, itd.) dodatkowo przemiany w innych ustawach ( ustawa o VAT, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) i przedstawimy działanie tych zmian na ewidencję księgową i sprawozdawczość. Ponadto, w tej części przedstawiciele samorządów, RIO oraz NIK przedstawią wyjaśnienia odnoszące się do bieżących problemów rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Doświadczenia z obszaru sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, w kontekście obowiązku sprawozdawczego za 2019 rok, także prowadzenia ewidencji środków trwałych (w tym obszar stosowania KSR 11). Artykuł o wzorach księgowań w jednostce budżetowej pozwoli Ci otrzymać wiadomość : Jak ujmować w księgach rozliczenia powiązane ze spłatą zaległego czynszu w formie odpracowania długu? Jak ujmować w księgach wypłatę odszkodowania bezpośrednio do warsztatu samochodowego? W jakich sytuacjach w jednostce budżetowej wypada traktować rachunek rozliczeniowy 300 i jakże wykazywać dane z tego konta w sprawozdaniach budżetowych? W jakich sytuacjach w jednostce budżetowej trzeba używać zwroty wydatków? Jak przedstawić przypadki stosowania zwrotów – lub w uchwale budżetowej czyli wystarczą zapisy w polityce rachunkowości jednostki budżetowej jakie terminy przyswajać do rozliczania dotacji jak zrobić koszty w firmie jednoosobowej (np. na rzecz organizacji pozarządowych , zakładu budżetowego, jednostek oświaty)? W jakich sytuacjach księgować rozliczenie dotacji w księgach roku, w którym udzielono dotacji, a kiedy jej rozliczenie księgować w roku następnym? Czy na krańcowość roku na koncie 224 może wystąpić saldo? Jak księgować i ujmować w sprawozdaniach koszty komornicze? Koszty potrącane są z wpłaty kontrahenta, komornik przekazuje je w kwocie pomniejszonej, jednostka na kontrahencie księguje niższa kwotę, a koszty komornicze przekazuje z rachunku wydatków na rachunek dochodów. Jaką datę przyjąć przy księgowaniu na kontrahencie? Jak ująć to zdarzenie w sprawozdaniach budżetowych (ile na środki utrzymania wykonane , a ile na otrzymane)? Zagadnienia z zakresu księgowości występujących w danych jednostkach/działach na rzecz księgowych jednostek oświatowych dodatkowo CUW’ów, księgowych zakładów budżetowych, skarbników, specjalistów ds. podatków, księgowych pomocy społecznej. Księgowi publicznej jednostki oświatowej (w tym CUW także JST) dowiedzą się m.in. jakże traktować rachunek rozliczeniowy 980 w przypadku częstych zmian wynagrodzeń (np. w oświacie)? Problem wiąże się z tym, że organ prowadzący wielokrotnie zwiększa plany pieniężny później niż następuje zmiana wynagrodzenia. W tej sytuacji występuje większe zaangażowanie niż plan. Jak sobie z tym radzić, jakże księgować opłaty w szkołach i przedszkolach, jakim sposobem uzgadniać z intendentem, księgować, kontrolować, wyliczać koszty z tytułu opłaty za żywienie. Księgowi samorządowych zakładów budżetowych dowiedzą się : jakim sposobem ustalać, księgować i prezentowanie w sprawozdaniach stan środków obrotowych także nadwyżki środków obrotowych, jakim sposobem rozliczać środki finansowe wynikające z VAT także dopełniać ich prezentacji w sprawozdawczości SZB dodatkowo JST, jakże planować, ewidencjonować, rozliczać dotacje przedmiotowe, celowe także podmiotowe SZB również dopełniać ich prezentacji w sprawozdaniach SZB i JST. Skarbnicy JST dowiedzą się : jakim sposobem księgować (w tym umniejszać w klasyfikacji budżetowej także sprawozdawczości) nowe źródła finansowania deficytu budżetu? Identyfikacja śmiałych źródeł finansowania deficytu wymaga zmian w polityce rachunkowości pozwalających na prawidłowe planowanie przychodów w budżecie i WPF. Należy również rozstrzygnąć, lub niewydatkowane w danym roku środki europejskie muszą być ewidencjonowane i wykazywane jako przychody roku następnego, jakże księgować VAT w powiązaniu z klasyfikacją i sprawozdawczością budżetową? Jak ewidencjonować rozliczenia VAT w księgach organu (budżetu), a jakże w księgach jednostki budżetowej? Jak ewidencjonować dochody opodatkowane VAT – innymi słowy indeks powinna być prowadzona w kwotach brutto czyli netto, oznacza to skarbnik może i w jakim zakresie udzielać upoważnienia do kontrasygnaty innym osobom. Specjaliści podatkowi (w tym skarbnicy) dowiedzą się : co jest a co nie jest schematem podatkowym w JST, kto musi mieć procedury, w jaki sposób obliczać prewspółczynnik w projektach unijnych, w jakich przypadkach i dlaczego MF odmawia wydawania egzegezy indywidualnych w zakresie dzierżawy składników majątkowych do spółek komunalnych i instytucji kultury,jaka jest dotychczasowa praktyka (w tym pytanie prejudycjalne do TSUE) w obszarze Vat od opłaty za transformacja prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Księgowi jednostki pomocy społecznej (oraz JST) dowiedzą się m.in. jak księgować, umniejszać w klasyfikacji budżetowej, sprawozdawczości budżetowej i finansowej:nienależnie pobrane świadczenia (oraz odsetki od tych świadczeń), opłaty z funduszu alimentacyjnego (ujęcie w JST oraz w OPS-ie, w tym rozstrzygnięcie niepewność kto wykazuje opłaty i środki utrzymania w paragrafie 2360), środki utrzymania z tytułu zadań zleconych (problem na styku OPS i urzędu): Jednostka budżetowa OPS realizuje środki utrzymania (zarówno na rzecz gminy, jak i na rzecz budżetu państwa). Zgodnie z rozporządzeniem MRiF w sprawie rachunkowości również planów kont wszystkie dochody odprowadza do JST poprzez rachunek rozliczeniowy 222. Wszystko udało się odprowadzić do gminy do 31.XII, stąd saldo rachunek rozliczeniowy 222 oznacza zrealizowane środki utrzymania wykazane w jednostkowych sprawozdaniach budżetowych: Rb-27S i Rb-27ZZ (dochody wykazane w Rb-27ZZ dot. części B nie są wykazywane w jednostkowym Rb-27S ). Saldo konta 222 zostaje przeksięgowane na rachunek rozliczeniowy 800, co ma oddziaływanie na ZZwFJ. JST na swoim poziomie wykazuje środki utrzymania zrealizowane z tytułu potrąceń punkt 236 i podobno te środki utrzymania się dublują w ZZwFJ. OPS nie wykazuje par. 236 tylko 100% dochodów we właściwych klasyfikacjach. W ZZwFJ Gminy jest wykazane 100% zysków zrealizowanych poprzez OPS (na podstawie jednostkowego ZZwFJ sporządzonego poprzez OPS ) i 5% dochodów potrąconych na rzecz JST z realizacji zadań zleconych, w tym środki utrzymania od dłużników alimentacyjnych w części Gmina Wierzyciela. Czy w taki sposób sporządzone ZZwFJ Gminy jest prawidłowe?

Najnowsze artykuły:

Top