Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów PodstawąBierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Podstawą prawną uznawana jest recepta prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca aspekt uprawnień dodatkowo obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje kilka aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne zasady ewidencji, specyficzne na rzecz jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zawiera FinPublUU szczegółowienia jej wytycznych zawarte zostały w SzczegZasRachR Dodatkowo jednostki oświatowe podlegają regulacjom RachU Wskazane akty prawne w przeważającym obszarze regulują reguły ewidencji operacji gospodarczych w oświatowych placówkach budżetowych Warto pamiętać, że za nieprawidłowo prowadzoną ewidencję zdarzeń gospodarczych grozi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych Dla prawidłowego ustalenia nadwyżki albo deficytu budżetu jednostek macierzystej operacje gospodarcze dotyczące przychodów i wydatków budżetowych jednostki oświatowej muszą być ujmowane w księgach rachunkowych jednostki oświatowej na odrębnych kontach księgowych Ewidencja dokonywana jest w zakresie faktycznie (czyli kasowo) zrealizowanych wpływów (dochodów) na rachunek bieżący jednostki także wydatków dokonanych budżetowych Tak realizowana katalog księgowa musi lecz uwzględniać operacje szczególne, określone w odrębnych przepisach, będących wyjątkami od ogólnej normy Przykładem jest m.in potrącanie przez komornika należnej mu opłaty w związku z wykonanymi samodzielna nauka księgowania ziór rozwiązań gierusz czynnościami egzekucyjnymi (wydatek jednostki budżetowej) niewyniosły z wyegzekwowanej kwoty opłaty (dochód jednostki budżetowej).

Najnowsze artykuły:

Top