Audyt i kontrola zarządcza ustawaAudyt i kontrola zarządcza ustawa o finansach publicznych cel artykułu o kontroli zarządczej jest wyobrażenie prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu kontroli zarządczej także praktycznych rozwiązań, możliwych do zastosowania w każdej jednostce budżetowej. W trakcie artykułu o kontroli zarządczej poruszone zostaną materie wchodzące w obszar kontroli zarządczej, standardy i cele kontroli zarządczej. Jak tak jak jaki jest ostateczny pożądany bieżące monitorowanie systemu kontroli zarządczej kształt kontroli zarządczej. Cel artykułu o kontroli zarządczej: reprezentacja prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu kontroli zarządczej; zapoznanie poziomy kontroli zarządczej uczestników z praktycznymi rozwiązaniami, możliwymi do zastosowania w każdej jednostce budżetowej; poziomy kontroli zarządczej zaprezentowanie kwestii wchodzących w obszar kontroli zarządczej, standardów i celów kontroli zarządczej; reprezentacja rozlicznych przechytrzyć względem ostatecznego pożądanego kształtu kontroli zarządczej. Korzyści na rzecz uczestników artykułu o kontroli zarządczej: nabycie umiejętności wykładni i praktycznego stosowania bieżących kodeksów prawa; zapoznanie z obowiązkami spoczywającymi na wszystkich szczeblach zarządczych i wykonawczych, co umożliwi sprawny przebieg informacji w systemie kontroli zarządczej, podwyższenie umiejętności połączonych z procedurą zarządzania finansami publicznymi, nabycie praktycznych umiejętności w obszarze tworzenia corocznych oświadczeń o stanie kontroli zarządczej. Adresaci artykułu o kontroli zarządczej: kierownicy jednostek sektora finansów publicznych (urzędów, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury itp.), główni księgowi, kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni, pracownicy wspierający działania kierowników, osoby zainteresowane przedmiotową tematyką. Zobacz Podstawy ustawowe i cele wprowadzenia kontroli zarządczej w placówkach budżetowych. Standardy kontroli zarządczej w oddziałach sektora finansów publicznych. Organizacja kontroli zarządczej, poziomy kontroli zarządczej, wprowadzanie czynności kontrolnych, obszary i zagadnienia objęte czynnościami sprawdzającymi. Odpowiedzialność za działanie kontroli zarządczej i obowiązki w ramach kontroli zarządczej, odpowiedzialność m.in. kierownika jednostki , pracowników jednostki. Kontrola zarządcza – porównanie z kontrolą finansową. Procedury kontroli zarządczej , sposoby tworzenia procedur wewnętrznych, regulamin kontroli zarządczej i jego elementy, programowanie systemu kontroli zarządczej i bieżące monitorowanie systemu kontroli zarządczej. Koordynacja zadań kontroli zarządczej w jednostce. Analiza i ocena występującego ryzyka, kwestionariusze identyfikacji ryzyka. Ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej – kwestionariusze samooceny, cele i zadania komitetów audytu. Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z funkcjonowaniem zasad kontroli zarządczej w jednostce.

Najnowsze artykuły:

Top