Ordynacja podatkowa NIP Podatki część 3


Publikacja podzielona jest na głównych działów Zmiany w VATrn. Zmiany w PIT. Zmiany w CITPIT. Zmiany w ordynacji podatkowej. Limity podatkowe w r Przepisy.

Podatkowoprawne skutki zawarcia

Polski podatnik, który jest zobowiązany do rozliczenia WNT. EKSPORT, IMPORT TOWARÓW Eksport towarzyski i pośredni Darowizna towarów za granicę Obowiązek podatkowy po ostatnich zmianach w przypadku importu towarów Podstawa opodatkowania w eksporcie towarów. Stosowanie % stawki VAT w eksporcie towarów. Zasady stosowania % stawki Vat przy zaliczkach na poczet eksportu towarów Brak wywozu towarów ułożenie ciała granice UE a możliwość zastosowania % stawki VAT od zaliczek na poczet eksportu towarów Brak nabywcy towarów w kraju trzecim a podważanie % stawki VAT dla eksportu towarów Import towarów- aspekt opodatkowania i definicja importu towarów Obowiązek podatkowy w imporcie towarów Miejsce świadczenia przy imporcie towarów Obowiązki dokumentacyjne powiązane z eksportem i importem towarów IMPORT I EKSPORT USŁUG ( ZAKUP ZAGRANICZNEJ USŁUGI) Zakres definicji Usługobiorca lokalny jako podatnik w imporcie usług Usługi świadczone przez oddziały firm zagranicznych Usługi BB i BC – miejsce świadczenia, przepisy szczególne Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług Wystawienie faktury poprzez zagranicznego kontrahenta a obowiązek podatkowy Modyfikacja rozliczeń poprzez powstanie stałego miejsca prowadzenia aktywności na rzecz VAT Zaliczka w imporcie usług Rozliczanie VAT należnego i VAT naliczonego od importu usług. Terminy i reguły wystawiania faktu Kurs waluty przy określaniu podatku należnego. Obowiązki dokumentacyjne złączone z importem usług Deklarowanie i rozliczanie podatku, deklaracje VAT, Informacja podsumowująca, Intrastat. Istota usługi eksportowej a ustalenie miejsca świadczenia Miejsce zamieszkania innymi słowy zwykłe miejsce pobytu. Miejsce świadczenia usług - normy szczególne

Usługi

Co oferujemy


finanse publiczne ue

Zasady gospodarki finansowej stosowane do jednostek sektora finansów publicznych

finanse publiczne co to

Środki publiczne rodzaje klasyfikacja

finanse publiczne pytania na egzamin

Podmioty tworzące sektor finansów publicznych

finanse publiczne po angielsku

Tworzenie łączenie i likwidacja jednostek budżetowych

ABC Podatków działalności

Artykuł opisuje niemal wszystkie aspekty opodatkowania działalności gospodar...

ABC small biznessu

Głównym celem artykułu jest przedstawienie podstawowych mechan ...

PORTFOLIO

Aktualnie co robimy


finanse publiczne owsiak pdf chomikuj

Zwroty emVATem i odwrotne obciążenie. Podstawowym warunkiem zwrotu w terminie dni jest zapłata za pomocą rachunku za faktury z jakich wynikają kwoty podatku.

Zobacz więcej

finanse publiczne arslege

Nowatorska obsługa księgowa. Jak wynika z badań emprawieem polskich firm zleca prowadzenie księgowości wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej.pp Pozwala to.

Zobacz więcej

Instrukcje księgowe podatkowe

W we wpisie w sposób wszechstronny i transparentny omówiono mechanizm odwrotnego obciążenie (reversecharge) stosowany przy rozliczaniu usług budowalnych od.

Zobacz więcej

administracja i finanse publiczne sggw

Rachunkowość i Podatki na rzecz praktyków. Wzory formularzy CFR - Zaświadczenie o miejscu zamieszkania albo siedzibie na rzecz celów podatkowych (certyfikat rezydencji) CFR - Zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności (faktycznego odbiorcy) CIT - Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu zysków z dywidendy czyli innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT - Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend dodatkowo innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT-R - Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT-AR - Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych CIT - Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od przychodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-/O - Informacja o odliczeniach od podatku i od dochodu dodatkowo o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku - załącznik CIT- CIT-A - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-Z - Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od przychodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby innymi słowy zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskie CIT - Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT - Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców OPL–P() Zawiadomienie o zmianie czyli odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej OPL - Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej OPO- Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego ORD-IN/A Załącznik do wniosku o wydanie wykładni indywidualnej ORD- IN ()- Wniosek o wydanie wykładni indywidualnej ORD-OG/A - Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji ogólnej ORD-WS() Wniosek wspólny o wydanie wykładni indywidualnej ORD-WS A() Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie egzegezy indywidualnej ORD-WS B() Załącznik B do wniosku wspólnego o wydanie egzegezy indywidualne PPO- Pełnomocnictwo ogólne UPL–P() Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Skontaktuj się z nami


Dane kontaktowe

finanse publiczne andrzej wernik

E-mail: contact@odliczenia.polekrit.pl

Phone: 6597-781-9717

Top